Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE

ERGOTRNER.BLOG

§1 Definicje*

1. **Regulamin** – niniejszy dokument.

2. **Sprzedawca** – Studio Masażu i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 6793245922)

3. **Klient** lub zamiennie **Kupujący** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolna do czynności prawnych.

4. **Strony** – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna.

5. **Sklep** – witryna internetowa dostępna pod adresem https://ergotrener.blog/.

6. **Produkt** – pliki (np. plany treningowe, plany żywieniowe, ebooki) oraz inne materiały przesyłane drogą elektroniczną, które można nabyć w Sklepie.

7. **Usługi** – treningi, treningi personalne, programy szkoleniowe i inne świadczenia prowadzone przez Sprzedawcę, dostępne do zakupu w Sklepie.

8. **Ustawa o prawach konsumenta** – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. **Strona www.** – witryna internetowa ergotrener.blog.

**§2 Właściciel Sklepu i Dane kontaktowe**

1. Właścicielem Sklepu jest Studio Masażu i Sportu Sp. z o.o., zwane dalej Sprzedawcą, będące jednocześnie administratorem danych osobowych.

2. Sklep dostępny jest wyłącznie pod adresem https://ergotrener.blog/.

3. Dane kontaktowe Sklepu:

    a. E-mail: robertniesyczynski@gmail.com lub studiomasazuisportu@gmail.com

    b. Telefon: 530050841 lub 508577582

**§3 Procedura zakupu**

  1. W celu dokonania zakupu Produktu lub Usługi Klient może
    1.  Skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu
    1. skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: robertniesyczynski@gmail.com lub studiomasazuisportu@gmiail.com
    1. skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu 508577582 lub 530050841
    1. dokonać bezpośrednich zakupów przy użyciu systemu płatniczego Przelwy24

2. Po złożeniu zamówienia lub opłaceniu produktu lub usługi po przez system płatniczy Przelewy24 Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu przekazania dalszych informacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy kontaktu lub sprzedaży Produktu lub Usługi w przypadku złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia, naruszenia zasad Regulaminu, lub gdy zamówienie nie dotyczy procesu zakupowego.

4. W informacji przesłanej przez Sprzedawcę do Klienta znajdą się szczegóły dotyczące zamówienia, płatności oraz sposobu realizacji Usługi lub dostawy Produktu.

5. W przypadku składanych zamówień za pośrednictwem formularzy, e-maili lub telefonicznych Klient powinien dokonać płatności na konto Sprzedawcy w terminie do 3 dni od otrzymania informacji dotyczących płatności i realizacji zamówienia.

6. Po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia płatności Sprzedawca przesyła Produkt do Klienta drogą elektroniczną w ciągu 2 dni. W przypadku Usług termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesłanych plików za pomocą programu antywirusowego.

**§4 Reklamacje**

1. Klient może zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres: robertniesyczynski@gmail.com w przypadku problemów z pobraniem lub otwarciem zamówionych plików.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, imię i nazwisko Klienta oraz dane kontaktowe.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie roku od momentu przekazania linku lub pliku nie będą rozpatrywane.

**§5 Prawa Konsumenta**

1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do Klientów będących Konsumentami. W przypadku braku regulacji w Regulaminie, do umów zawartych pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.

2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich dokonanych płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej kwoty za korzystanie z Usług do momentu odstąpienia od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w określonych przypadkach.

7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

8. Postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumenta nie mają zastosowania.

**§6 Postanowienia dodatkowe**

1. Klient zobowiązuje się do używania aktualnego programu antywirusowego.

2. Klient nie może publikować treści bezprawnych w Internecie.

3. Klient nie ma prawa usuwać zabezpieczeń technicznych z ebooków.

4. Klient nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

5. Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www. Informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków.

9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.04.2024 r.